หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  ทำคลิปสอนเขียนโปรแกรมคำ...
2019-04-29 09:56:21
  ผมทำคลิปสอนเขียน C# หาค่า BM...
2019-04-23 05:06:26
  ขอบคุณครับ โค้ดผิดตั้งแต...
2019-03-27 09:21:54
  ลองคิด และไล่ลำดับการทำง...
2018-12-04 02:17:48
  สอนทำโค้ดเกมจำคู่a-hหน่อย...
2018-11-06 12:20:06
  ศึกษาเรื่อง structure กับ array แล้...
2018-10-28 07:26:36
  แบบนี้หรือเปล่า https://www.youtube.com/...
2018-10-20 04:39:25
  ถาม คนที่สั่ง สิครับ ว่าต...
2018-04-23 00:42:14
  ผมลองทำดูเเล้ว ผมติดอยู่...
2018-02-25 18:56:56
  คุณจะเขียนการทำงานไว้ใน ...
2018-02-25 14:01:53
  Homework comment
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  ประเด็นแรก flowchart มันไม่มีภ...
2017-04-18 17:43:33
  อยากได้ flowchart ค่ะ เป็นภาษาว...
2017-04-18 16:25:29
  Article comment
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  vs2008 c# ครับ ขอบคุณครับ...
2016-06-17 14:39:30
  ผมใช้ vs c# ทำตามทุขั้นตอนแต...
2016-06-17 14:37:44
  ต้องวิเคราะห์ครับ "ว่าจร...
2016-03-12 23:36:05
  ผมส่งข้อความในวง LAN ได้เฉ...
2016-03-12 18:25:42
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
การหาตำแหน่งของ Caret ใน Memo (อ่าน 9,107)
ศุภกิจ ทองดี (9'M) บทความโดย: นาย ศุภกิจ ทองดี (9'M)
e-mail: webmaster@sourcecode.in.th
mobile: 09-5009-5351
Line: suppakit.thongdee
Youtube: 9Mcode
Fanpage: Sourcecode.in.th
   
: ดาว์นโหลดตัวอย่างโปรแกรม (ดาว์นโหลด 2,355 ครั้ง)

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
Freelanceรับพัฒนาโปรแกรม และเว็บ โดย 9'M 

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับคาร์เร็ท (Caret ) กันก่อนดีกว่า
        Caret ของ Windows จะหมายถึงเส้นที่กระพริบๆ บอกตำแหน่งในพื้นที่ของ Windows บางคนก็เรียกว่า Cursor ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้หาตำแหน่งของการแก้ไขตัวอักษรได้ในโปรแกรมประเภท Word Processor


        ความจริงแล้ว Windows จะสร้างรูปของ Caret โดยจะกลับสีของจุดที่อยู่ในรูปสีเหลี่ยมตามที่เราบอกแก่ Windows ด้วยค่าตำแหน่ง ความกว้างและความสูง ส่วนการกระพริบของ Caret เกิดจากการกลับสีไปมาระหว่างสีเดิมกับสีที่ตรงกันข้าม ซึ่งอัตราการกระพริบของ Caret จะวัดเป็นหนึ่งในพันของวินาที โดยขึ้นอยู่กับอัตราการกระพริบที่ตั้งใน Control Panel


        Caret ใน Windows จะมีอยู่เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งทุกๆ Application ก็จะต้องแบ่งสันปันส่วนการใช้ Caret ร่วมกัน และก็เจ้า Windows ก็ไม่ได้มี Message มาบอกกับ Application ว่าเมื่อไรที่ Windows จะสร้างหรือทำลาย Caret ซึ่ง Windows จะจัดการกับ Caret (ย้าย ซ่อน แสดง) ในขณะที่ตนเองได้รับ Focus นั้น และจะทำลาย Caret ทันทีที่สูญเสีย Focus
ลองดูตัวอย่างโปรแกรมข้างล่างนี้

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  TrackBar1: TTrackBar;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Timer1: TTimer;
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 WinH: Hwnd;
 NPt: TPoint;
 Blink: Integer;
 
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 WinH :=GetFocus;
 SetFocus;
 ShowCaret(WinH);
 GetCaretPos(NPt);
 Caption :='X='+IntToStr(NPt.X)+' Y='+IntToStr(NPt.Y);
 Blink :=GetCaretBlinkTime;
 TrackBar1.Position :=Blink div 100;
 Label2.Caption :=IntToStr(Blink)+ 'mS';
end;

procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
begin
 SetCaretBlinkTime(TrackBar1.Position*100);
 Memo1.SetFocus;
end;

end.


รูปโปรแกรมตัวอย่าง

: ดาว์นโหลดตัวอย่างโปรแกรม (ดาว์นโหลด 2,355 ครั้ง)
 

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

สอบถาม
 • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
 • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

 
 
7in1 USB-C Hub Dual Type-C Multiport Card Reader Adapter 4K HDMI For MacBook Pro
7in1 USB-C Hub Dual Type-C Multiport Card Reader Adapter 4K HDMI For MacBook Pro
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI)
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI) ความละเอียดระดับ 4K
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
บทความที่เกี่ยวข้อง

Zoom หน้าจอด้วย Delphi

What?s new in Delphi 2005 #1 ( for ?in loop statement)

Dynamic Cast ใน Delphi

เขียนโปรแกรมให้ Run ตอน Startup Windows

สร้าง LED Control

การเขียน ActiveForm(ActiveX Control) เบื้องต้น

โปรแกรม Post ข้อมูล ไปยังไฟล์ ASP

แสดงหมายเลข IP Address ของเครื่องบน NetWork

การแสดงรายชื่อ Email Contact ของ Microsoft Outlook

การเขียน Service Application เพื่อใช้งานบน Windows NT/2000/XP
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++ Tutorial
Java Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th